Teologia - Eseje PDF Drucken E-Mail

ZamowieniePL-01 - Tajemnicze kopce 01
Stanisław Malina
TAJEMNICZE KOPCE
przyczynek do archeologii biblijnej
21 str. A4 - spirala
Cena: 5,-€

Spis treści:
1. Kolosy, 2. Amfipolis, 3. Apolonia, 4. Listra, 5. Derbe, Podsumowanie

Tereny archeologiczne jak i wykopaliska, które związane są głównie z historią kościoła powinne znajdywać się pod nadzorem oficjalnych organizacji chrześcijańskich, zaś badania na takich terenach winne być prowadzone po kierunkiem chrześcijańskich archeologów.
Co więcej, akredytowane uczelnie teologiczne powinne mieć wydziały archeologii, subwencjonowane ze środków państwowych i międzynarodowych (np. z Unii Europejskiej). Uważam także, że archeologia biblijna nie powinna być skoncentrowana jedynie na Izraelu, lecz – co wydaje się potrzebą czasu – powinna zintensyfikować swe badania na zabytkach pierwotnego kościoła. Większość z nich leży przede wszystkim w dzisiejszej Turcji, poza tym, w Grecji, na Cyprze, Malcie i we Włoszech.


PL-02 - Ewolucja02
Stanisław Malina
EWOLUCJA APOSTOLATU
I PROPOZYCJA APLIKACJI TEGO TERMINU
przyczynek do apologetyki
38 str. A4 - spirala
Cena: 7,50 €

Spis treści:
Wprowadzenie
1. Perspektywa lingwistyczno-semantyczna
2. Przekształcające napięcia w Eklezji
2.1. Wybór „dwunastego” apostoła, 2.2. Szemranie, 2.3. Filip, Piotr i Jan, 2.4. Radykalny przełom u apostoła Piotra, 2.5. Postęp w Jerozolimie, 2.6. Konferencja
3. Perspektywa teologiczna
3.1. Dwunastu czy jedenastu? 3.2. Kilka słów na temat cesacjonizmu, 3.3. Apostołowie Eklezji, 3.4. Fundament Eklezji, 3.5. Rozwój i dzieje apostolatu jako wyzwanie dla historyków, 3.6. Konkluzje
4. Propozycja aplikacji
Bibliografia

Apostolat należy widzieć jako rodzaj służby chrystiańskiej, charakteryzującej się – naszym zdaniem – pięcioma głównymi cechami, występującymi łącznie: 1. Powołanie, 2. Nowatorstwo, 3. Służba między-eklezjalna, 4. Mocne czyny (cuda), 5. Cierpienia.


PL-03 - Oslona apostolska03
Stanisław Malina
OSŁONA APOSTOLSKA?
przyczynek do apologetyki
11 str. A4 - spirala
Cena: 2,50 €

Spis treści:
1. Nowe odkrycie? 2. Ewangelia Mateusza 23:9 a 1 List do Koryntian 4:15, 3. Duchowe ojcowstwo, 4.Zastosowanie

W Piśmie na znajdujemy niczego, co podkreślają współcześni „apostołowie”! Niczego na temat „osłony apostolskiej”, wręcz przeciwnie. Apostołowie (i prorocy) nie mieli / nie mają większej rangi, kontrolującej Eklezję, Ciało Chrystusa. Biblia uczy nas jednoznacznie o równości w różnorodności. Piotr, apostoł-klucznik musiał złożyć sprawozdanie na temat jego pobytu u Korneliusza przed innymi „apostołami i braćmi” (Dz. 11:1). Paweł pisząc o pięciorakiej służbie (Ef. 4:11) nie wywyższa apostołów ponad prorokami, ewangelistami, pastorami czy nauczycielami. Oczywiście służba apostolska była bardzo odpowiedzialna, ale to nie znaczy, że ona „osłaniała” resztę Ciała. Głową Ciała był, jest i będzie tylko Jezus, i tylko On sprawuje kontrolę nad całością.


PL-04 - Denominacjonalizm04
Stanisław Malina

DENOMINACJONALIZM CZY NIEZALEŻNOŚĆ
przyczynek do struktury eklezjologicznerj
11 str. A4 - spirala
Cena: 2,50 €

Spis treści:
1. Eklezje denominacyjne
1.1. Charakterystyka, 1.2. Korzyści, 1.3. Problemy
2. Eklezje „niezależne”
2.1. Charakterystyka, 2.2. Korzyści, 2.3. Problemy
3. Wnioski

W ostatnich dekadach obserwujemy nagminne mnożenie się tzw. „niezależnych” zborów. Jest to zjawisko globalne, występujące tak w krajach rozwijających się, jak i w rozwiniętych. Tutaj spróbujemy znaleźć odpowiedź na temat źródła tego zjawiska oraz porównać zbory denominacyjne ze zborami „niezależnymi”. Dlaczego te drugie w cudzysłowiu? Ponieważ „niezależność” – naszym zdaniem – nie istnieje, tym bardziej w kontekście zorganizowanej grupy ludzi; zawsze ktoś od kogoś na jakimś poziomie jest zależny!


PL-05 - Glosolalia versus belkot05
Stanisław Malina
GLOSOLALIA TO NIE
BEŁKOT
przyczynek do apologetyki
40 str. A4 - spirala
Cena: 8,50 €

Spis treści:
1.1. „Ojcowie Kościoła” i późna starożytność, 1.2. Przełom 19 i 20 wieku, 1.3. Trzy Fale pentekostalizmu
2. Egzegeza tekstów dotyczących „języków”
2.1. Wieża Babel i Sofoniasza, 2.2. Ew. Marka i Dzieje, 2.3. Pierwszy List do Koryntian
3. Rodzaje „języków”
3.1. Naturalne, 3.2. Czysty, 3.3. Niezrozumiałe
4. Wnioski

Celem niniejszej rozprawy nie jest jakikolwiek atak na pentekostalistów, wśród których mam wielu bliskich przyjaciół. Jestem wprawdzie wewnętrznie (duchowo) zobowiązany do zaprezentowania moich poglądów i przekonań, tak jak czyni to i druga strona. Tylko rzeczowa wymiana poglądów może łagodzić różnice i nawet usuwać bariery, nieporozumienia czy niedomówienia, ba, pogłębiać przyjaźnie. Pragnę, aby tak właśnie było po przeczytaniu ostatniego akapitu tego eseju.
Na samym początku ważnym jest, aby uzgodnić terminologię!
Po pierwsze, „bełkot”, to „niezrozumiała, niewyraźna mowa; też: nieartykułowane dźwięki; pozbawiony sensu, niezrozumiały tekst lub zawiła wypowiedź”.
Z kolei „język”, to: „1. narząd mowy, 2. sposób porozumiewania się za pomocą systemu znaków obejmującego gramatykę i słownictwo”.
Język nie ma więc nic wspólnego z bełkotem i vice versa!
W języku greckim, odpowiednikiem polskiego „języka” jest „γλῶσσα” (glossa); zaś posługiwać się językiem w sensie mowy, to „λαλεῖν” (lalein). Stąd właśnie pojęcie „glosolalia”, alias posługiwanie się językiem (a więc nie bełkotanie).